Grondverzet

Grondverzet

Diepgravend inzicht in mogelijke verontreinigingen van een grond

 

Industriële activiteiten, een lekkende tank of leiding, de opslag van afvalstoffen in de bodem of een ongeluk. Er zijn tal van oorzaken voor bodemverontreiniging, maar de gevolgen zijn (er) altijd naar. Om erop toe te zien dat deze verontreinigde grond niet verspreid raakt, duidt het Vlaams reglement rond bodemsanering, kortweg Vlarebo, sinds 2004 wat er dient te gebeuren met afgegraven en afgevoerde grond. Deze wetgeving is beter gekend als grondverzet of milieuhygiënisch onderzoek.

Staalname

 

Milieukundige boringen

 

Risicogronden vs. niet-risicogronden:
wat maakt een terrein ‘verdacht’?

Een risicogrond is een terrein waarop activiteiten worden of werden uitgevoerd die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden. Denk aan een grote stookolietank, opslag en productie van gevaarlijke stoffen, een spuitcabine, garagewerkplaats of tankstation...

 

 

Is jouw grond een risicogrond?

Bij Verbeke Grondonderzoek stellen we alles in het werk om een compleet historisch onderzoek te verschaffen waaruit je kan opmaken of jouw projectgrond al dan niet risicovrij is. Hiervoor grijpen we verschillende bronnen aan, naast terreinproeven en labo-onderzoek. Dat gaat dan onder meer om:

 

 • De gemeentelijke inventaris
 • Het grondinformatieregister (GIR)
 • Het bodemattest
 • Archieven
 • Oude luchtfoto’s
 • De Grote Grondvraag

 

Staalnames

Om de bodemkwaliteit bij grondverzet te kunnen bepalen, voeren we Verbeke Grondonderzoek diverse staalnames uit. Naast een milieukundige boring, kan je bij ons terecht voor:

 • Een asbeststaalname
 • Staalname hopen
 • Staalname teerhoudendheid (asfalt)

 

Technisch verslag

 

Wat behelst een technisch verslag?

 • Vooronderzoek
 • Analyseresultaten van het grondonderzoek
 • Zoneringsplan
 • Driedelige code voor grondkwaliteit
 • Opmaak rapport

 

Wat is onze aanpak?

 • Het bepalen van een bemonsteringsstrategie op basis van de Vlarebo-voorschriften en
  • de oppervlakte van de afgraving
  • de hoeveelheid grondverzet
  • en de maximale diepte van de afgraving
 • Het uitvoeren van de boringen (indien mogelijk in combinatie met het geotechnisch onderzoek) en het overmaken van de staalnames naar het labo.
 • Het opstellen van het technisch verslag op basis van de analyseresultaten en administratie data (kadastrale gegevens )
 • Het overmaken van dit technisch verslag aan een erkende bodembeheerorganisatie voor de conformverklaring, in samenspraak met de opdrachtgever.

 

Wanneer is een technisch verslag (niet) nodig?

Het spreekt voor zich dat niet elke kruiwagen grond een onderzoek behoeft. Zo is er géén technisch verslag noodzakelijk wanneer:

 • < 250 m³ en geen verdachte grond
 • < 250 m³ verdachte grond en gebruik binnen de kadastrale werkzone (* bij grondoverschotten wel technisch verslag nodig)
 • bodemsaneringsprojecten
 • zone voor gebruik ter plaatse (leidingwerken, herstel van oevers en dijkprofielen, lengterichting blokken van 250 m, breedterichting 15m)

DSC040482470-2
DSC04587-2

Verkrijg ook je staalverslag

["fr-be","fr-fr"]