Boring

Terreinproeven

Verkrijg inzicht in de aard en conditie van je grond via boringen

Bij grondonderzoek richten boringen zich op het  verwerven van inzicht in de eigenschappen van de bodem. Om die reden wordt afgezien van hamer- of spoelboringen, maar wil men de bodem net zo intact mogelijk naar boven brengen, om zo ook bepaalde inzichten naar de oppervlakte te brengen. Als studiebureau op het terrein beschikt Verbeke Grondonderzoek over een resem machines waarmee een breed scala aan boortechnieken voor tal van toepassingen worden gedekt.

Waarvoor dienen boringen in de context van grondonderzoek?

 

Het doel van een boring is het ophalen van de grond voor de analyse van de aard en/of mechanische eigenschappen van de grond, ofwel het creëren van een ruimte voor het plaatsen van peilbuizen of het uitvoeren van andere geotechnische proeven.

 

Waar schuilt het verschil tussen een geroerde en ongeroerde staalname?

 

  • Bij een geroerde staalname wordt de grond zoals de naam al doet vermoeden verstoord. Met het staal kan je echter nog steeds aan de slag voor een groot aantal labo-onderzoeken, waarmee de aard en de fysische eigenschappen van de ondergrond worden bepaald.
  • Er is sprake van een ongeroerde staalname,  wanneer de grond via een steekbus onverstoord naar boven wordt gehaald. Deze techniek wordt aangewend voor het bepalen van geologische beschrijvingen of het uitvoeren van geotechnische laboproeven, zoals het bepalen van het volumegewicht, triaxiaalproeven of samendrukkingsproeven.

 

 

 

Kom meer te weten over labo-onderzoek!

DSC040482470-2
DSC046442470-2

Welk type boringen voert Verbeke Grondonderzoek uit?

Plaatsen peilbuizen

Doel:

Een peilbuis wordt geplaatst om de freatische grondwaterstand of de stijghoogte van diepere watervoerende lagen nauwkeurig op te meten. Schommelingen in de waterstand over een langere periode kunnen handmatig of met behulp van een diver gemonitord worden.

Principe:

Voor de plaatsing van een peilbuis wordt machinaal (of handmatig) een boorgat tot op gewenste diepte gemaakt. In dit boorgat wordt een open waterstandpijp aangebracht, bestaande uit een PVC of HDPE buis en langs onder voorzien van een geperforeerd gedeelte, eventueel afgewerkt met een straatpot of koker.

Diagrafieboringen

Doel:

Diagrafieboringen laten toe om al tijdens het boren de boorparameters zelf op te meten, waardoor de aanwezigheid van heterogeniteiten in de ondergrond, zoals holtes en breuken of splijting, de overgang van losse grond naar rots, de aanwezigheid van slappe of losse tussenlagen, beter kan worden bepaald.

Principe:

Bij deze destructieve boortechniek wordt de boorsnelheid (penetratiesnelheid), het koppel van de boorkop, de druk op de boorstangen en de injectiedruk van de boorspoeling in realtime opgemeten, vaak in het kader van pressiometerproeven.

Boring met pressiometerproef

Doel:

Deze proef bepaalt het verband tussen de horizontale spanning en de vervorming in de grond. Op basis van een pressiometerboring wordt een boorstaat opgesteld met daarop de grondsoort, vastgesteld tijdens het boren, samen met de bekomen waarden van stijfheid (Ep,), elastische druk (pl) en limietdruk (pf).

Principe:

In een boorgat wordt een sonde neergelaten, die in horizontale richting vervormd kan worden door deze op te pompen. Hierbij wordt nadrukkelijk de druk en het volume gemonitord. Het resultaat is een curve die de relatie tussen de druk en het weggeperste volume weergeeft. Afhankelijk van de soort grond moet een geschikte boortechniek worden gekozen om een goed resultaat te verkrijgen.

Sonische boring

Doel:

Om inzicht te verkrijgen in nagenoeg alle grondsoorten, inclusief grind- en dunne zand- of kalksteenlagen, is een sonische boring vaak het meest aangewezen. Deze boring kan, naargelang de aanwezige grond, desgewenst verbuisd gebeuren.

Principe:

Het sonische boren gebruikt een techniek waarbij de boorbuis door middel van een hoogfrequente verticale trilling de grond in getrild wordt. Deze trillingen verlagen de zijdelingse weerstand op de boorbuizen, waardoor tot grote diepte een gedetailleerd, continu staal kan worden genomen.

Kernboringen

Doel:

Wanneer er door vaste rots moet worden geboord, gaat de keuze vaak uit naar kernboringen, waarbij de hardheid van diamant wordt aangewend om de rotslaag te kunnen doorboren.

Principe:

In geval van rotslagen gaat de keuze bij voorkeur uit naar een diamant boorkroon om de boring te kunnen voorzien zonder schade aan de boorkop te hebben. Bij cohesieve lagen kunnen stalen worden opgevangen in een gelagerde liner in de verbuizing.

Avegaarboring

Doel:

Voor gronden boven de grondwaterspiegel zijn Avegaarboringen de meest toegepaste techniek. Ook een holle Avegaarboring is mogelijk, indien er een verbuisde boring moet gebeuren of als ongeroerde stalen wenselijk zijn.

Principe:

Bij avegaarboringen wordt een spiraalvormige boorstang met dezelfde verticale snelheid als rotatiesnelheid in de grond gedraaid, om zo te worden gevuld met grond.

Manuele Boringen

In sommige gevallen is het nodig om een manuele boring uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer de toegang beperkt is, indien er een monster op geringe diepte nodig is of voor het uitvoeren van specifieke tests.

Vraag nu een boring aan!

[]