Algemene voorwaarden
Verbeke Grondonderzoek bvba

 1. Door hetverstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever onze algemene voorwaarden en ontstaat een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden
 2. De offerte geschiedt op basis van op het moment van aanbieden geldende tarieven (uitgedrukt in euro) en zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld. De offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden na de datum van de uitgifte.
 3. Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van diensten wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de opdracht door ons is aanvaard.
 4. De inhoud van deze opdracht is bepaald door de in de offerte of in de opdracht bevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, benevens door alle wijzigingen e.q. aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 5. Wanneer de opdracht wordt geannuleerd, zullen de reeds gemaakte dossierkosten in rekening worden gebracht (20% op de aannemingssom).
 6. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden volgens geldende eenheidsprijzen in rekening gebracht.
 7. Bijkomende kosten voor aanvraag van Informatie ons niet door de klant meegedeeld (aanvraag milieuvergunningen, grondwaterwinningen e.a.) worden aan de klant verrekend.
 8. Opdrachtgever staat jegens ons in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, welke benodigd zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan, als mede voor het gebruik van toegangswegen naar het werkterrein.
 9. Naast vergunningen verschaft opdrachtgever vroegtijdig de gegevens betreffende de aanwezigheid en juiste ligging van kabels en leidingen.
 10. Als tijdens de voorbereiding van het dossier blijkt dat er een parkeerverbod dient aangevraagd te worden, laten wij dit bij voorkeur door de klant regelen. Indien wij hiervoor dienen in te staan, wordt er een meerprijs van 150,00€ excl. BTWaangerekend.
 11. Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke -ten gevolge van of voortvloeiende uit hetniet tijdig aanwezig zijn van de onder punt 8 en 9 bedoelde vergunningen en/of plannen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 12. Bij niet aanduiding van de leidingen wordt verondersteld dat de werken kunnen aangevat en uitgevoerd worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan (on)zichtbare, verkeerd of niet aangeduide inrichtingen en leidingen van welke aard dan ook.
 13. Voor werkzaamheden aan of op openbare wegen, tram-en spoorwegen, zijn punten 8, 9,10 en 11 onverminderd van toepassing.
 14. De firma Verbeke neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen, maar indien er toch schade aan voetpaden, boordstenen en/of ondergrondse leidingen wordt aangebracht, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.
 15. De in onze schriftelijke bevestiging of anderszins schriftelijke opgegeven leveringstermijnen berusten steeds op een schatting. Overschrijding van de opleveringstermijnen -anders dan in gevallen van opzet of grove schuld door ons -heeft opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding van ons te vorderen of een korting op ons toekomende bedragen toe te passen. Alle overeengekomen termijnen gaan van start na ontvangst van de bestelbon.
 16. Terreinbezoeken en werfvergaderingen worden verrekend in regie.
 17. Het terrein moet toegankelijk zijn voor de uitvoering van de werken.
 18. De post "oppervlakteverhardingen (verwijderen en herstel)" heeft betrekking op verhardingen tot 15cm dik. Diepere verhardingen worden vanaf 15cm aangerekend volgens geldende eenheidsprijzen voor het doorboren van ondergrondse verhardingen.
 19. Er wordt vanuit gegaan dat machinaal geboord kan worden. Uitgevoerde werken voor boringen die niet tot de gewenste diepte kunnen doorgezet worden, worden eveneens volgens bovenstaande eenheidsprijzen verrekend. De eventuele afvoer en verwerking van bij de boringen vrijkomende gronden is ten laste van de opdrachtgever.
 20. Voorfactuur: de voorfactuur (post 1 (vooronderzoek) + post 2 (veldwerk) + post 3 (analyses)) wordt opgemaakt na het uitvoeren van het veldwerk;eindrapportage wordt slechts uitgevoerd na betaling van de voorfactuur.
 21. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle door ons verzamelde meet-en onderzoeksgegevens evenals adviezen digitaalverstuurd. Op aanvraag kan het dossier per post verstuurd worden.
 22. Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werkzaamheden, mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruikenvan gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden, geschiedt voor risico van de gebruiker.
 23. Schade aan derden toegebracht ten gevolge van overschrijdingen van opleveringstermijnen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 24. Wij zijn niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan door ons verstrekte gegevens.
 25. Onze facturen zijncontantbetaalbaar op de maatschappelijke zetel te Sint-Eloois-Winkel op kosten en voor risico van de opdrachtgever.
 26. Ingeval een welkdanige wijziging in de situatie van de opdrachtgever optreedt, hebben wij het recht de uitvoering van de lopende overeenkomsten op te schorten of deze overeenkomsten te verbreken zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van onze eis tot schadevergoeding. Bovendien worden bij wanbetaling van een factuur ook alle andere nog niet vervallen schulden opeisbaar.
 27. Voor alle op de vervaldag van de factuur nog niet betaalde sommen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de factuurdatum. Bovendien zal, benevens de bovenvermelde intrest, ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, tengevolge van nalatigheid of slechte wil. en na ingebrekestelling, het bedrag ervan ambtshalve met 10% vermeerderd worden, met een minimum van 100,00 €excl. BTWen een maximum van 1500,00 €excl. BTWten titel van conventioneel schadebeding, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
 28. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en aangetekendrechtstreeks aan onze firma te worden geadresseerd. Zij moetenons op straf van onontvankelijkheid bereiken uiterlijk 7dagen na ontvangst van de factuur.Het indienen van een klacht, welke er ook de reden van zij, en zelfs als hij binnen de voorgeschreven termijn wordt geformuleerd, mag de opdrachtgever niet toelaten de betaling van de factuur na de normale vervaldag uit te stellen.
 29. Elk geschil wordt definitief beslecht via arbitrage, door de Belgische Arbitrageinstelling, volgens haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge (Tel. 050/32.35.95, Fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en primeert op elk strijdig beding.
 30. Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing. Zij maken één geheel uit met onze aanbiedingen en bevestigingen. Zij alleen zijn van toepassing met uitsluiting van alle voorwaarden vermeld in de prijsaanvraag of in de bestelling. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege